mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 2 kwiecień 2020
Imieniny obchodzą: Maria, Franciszek, Urban

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

informuje o przeznaczeniu:

 

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej jest w Czeladzi, obręb Czeladź  przy ul. Będzińskiej, ozn. nr działki 285/11. k.m. 22 o powierzchni 0,0616 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00036869/3.

 

Działka położona jest w centrum, przy jednej z głównych ulic miasta Czeladź, oraz w pobliżu skrzyżowania w kierunku dzielnic miasta i osiedli mieszkaniowych. Kształt działki- nieregularny, zbliżony do trójkąta, utrudniający zabudowę, teren płaski, zagospodarowany placem parkingowym. Dostęp do drogi jest utrudniony ze względu na różnicę poziomów pomiędzy nieruchomością, a rzędną drogi i chodnika.

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Występują ograniczenia związane z ułożeniem podziemnej sieci kanalizacyjnej.

 

Brak jest dla powyższego terenu planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, przyjętego uchwałą nr XXV/336/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r., nieruchomość ozn. nr działki 285/11 k.m. 22 znajduje się w „obszarze zespołów i obiektów usługowych- symbol ZU”.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)+ 23% VAT.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 25.05.2018 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie, zgodnie z uchwałą Nr 38/18 z dnia 29 marca 2018 roku Zarządu Powiatu Będzińskiego, ogłasza konsultacje w sprawie  przyjęcia przez Radę Powiatu Będzińskiego „Programu Rozwoju Szkolnictwa  Zawodowego w Powiecie Będzińskim na lata 2018-2023. Uwagi należy zgłaszać w formularzu uwag do Programu wg załącznika Nr 2.

 

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Będzińskim na lata 2018-2023 stanowi załącznik nr 1.

 

Wypełniony  formularz zgłoszenia uwag do Programu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14 maja 2018 roku do godz. 14 00.

 

 

 

29 marca 2018 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego przyjął uchwały, na mocy których ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018. W ramach konkursów przewidziano dofinansowanie przez Powiat  zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 9 600 zł oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 12 000 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie oferty do dnia 27.04.2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na adres Starostwa Powiatowego.

 

Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH – KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ BĘDZIŃSKIEGO

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

Zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę  rzeczoznawców  majątkowych - biegłych  w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego w zakresie działania

Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

  1. 1.  Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy spełniają określone niżej kryteria:

1)      posiadają uprawnienia rzeczoznawcy, od co najmniej 5 lat,

2)      posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych opisanych w §1 Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr  28/2018.

3)      wykazują się należytym wykonaniem operatów szacunkowych (wycen nieruchomości) dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w ilości łącznej, co najmniej 100 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych opisanych w §1 Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018.

 

2. Rzeczoznawcy majątkowi, ubiegający się o wpis na Listę składają następujące dokumenty:

1) wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z akceptacją Cennika (Załącznik Nr 1 Regulaminu),

2) kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

5) pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, z których wynika, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę, rzeczoznawca majątkowy, (nie firma) wykonał prawidłowo łącznie, co najmniej 100 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych opisanych w §1 Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018.

 

Przed złożeniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z treścią:

Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w  postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy.

 

Zarządzenie Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018r. dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.bedzin.pl w zakładce Komunikaty Urzędowe oraz Ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce Uchwały, Zarządzenia orz Ogłoszenia - Biura Gospodarki Nieruchomościami.

 

Wniosek  wraz z  wymaganymi dokumentami należy złożyć  w Starostwie Powiatowym 
w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, w Biurze Obsługi Klienta lub  przesłać pocztą na wskazany adres. O kolejności wpisu rzeczoznawcy majątkowego na Listę decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

Rzeczoznawca majątkowy po wpisaniu na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego zobowiązany jest podpisać umowę określającą zasady współpracy w terminie 7 dni od daty powiadomienia go telefonicznie lub e-mailem o dokonaniu wpisu na listę.

 

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest Cennik Starostwa Powiatowego w Będzinie ustalający wysokość wynagrodzenia.

 

Powołanie rzeczoznawcy majątkowego następować będzie w drodze postanowienia wydanego na podstawie art.123 w związku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U.2017 poz.1257 ze zm.).

 

Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udzielają pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pod nr tel. (32) 36 80 782 lub (32) 36 80 781.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

 

 

Biegły ……………………………………………………………………………………………….

 

Powołany Postanowieniem Starosty Będzińskiego z dnia  …….….2018r. nr……………………..

 

W dniu  ……………………….… przekazuje  operat szacunkowy wykonany dla celów:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać przedmiot, zakres i cel wyceny)

 

 

 

 

         …………………….…………………                                                                      …………………………..

         (podpis przekazującego )                                                                        (podpis odbierającego )

 

 

 

Termin realizacji upłynął w dniu : …….………..……….           

 

Przekazano     terminowo / nieterminowo *     -     …....… dni opóźnienia.

 

 

UWAGI:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Przekazano do poprawy w dniu………………………….

 

 

 

             …………………….…………………                                                                   …………………………..

               (podpis przekazującego )                                                                  (podpis odbierającego )

 

 

* niepotrzebne skreślić

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie